معرفی SBS آنلاین

این واحد شما را با دورۀ SBS آنلاین آشنا می کند. به شما می گوید که چه انتظاری داشته باشید و چه مطالب/ منابعی را برای مطالعه نیاز خواهید داشت. شما راهنماییهای مفیدی را برای مطالعه از طریق آموزش آنلاین خواهید یافت و برای آماده سازی قلب که بسیار مهم است، تشویق و دلگرم خواهید شد. 12 بخش مجموعۀ ویدئویی نیز موجود است که معرفی کانون کتاب مقدس است. 

 

Introduction to the Online SBS

This unit introduces you to the Online SBS course.  It lets you know what to expect and the study materials/resources you will need.  You will find helpful tips for studying via online learning and encouragements for the all-important heart preparation.  There is also a 12 part video series which is an introduction to the canon of Scripture.

معرفی SBS آنلاین

این واحد شما را با دورۀ SBS آنلاین آشنا می کند. باعث می شود که بدانید چه انتظاراتی را باید داشته باشید و به چه مطالب/ منابع درسی نیاز خواهید داشت. شما Welcomeاز طریق آموزش آنلاین نکات مفیدی را برای مطالعه خواهید یافت و برای آماده سازی قلبی که بسیار مهم است، تشویق می شوید. یک مجموعه ویدئویی 12 بخشی هم موجود است که معرفی کانون کتاب مقدس می باشد. 

Introduction to the Online SBS

This unit introduces you to the Online SBS course.  It lets you know what to expect and the study materials/resources you will need.  You will find helpful tips for studying via online learning and encouragements for the all-important heart preparation.  There is also a 12 part video series which is an introduction to the canon of Scripture.