واحد 2: معرفی مطالعۀ کتاب مقدس به روش استقرایی، قسمت 2

در واحد دوم، مهارتهای مطالعۀ کتاب مقدس به روش استقرایی، پیشرفت بیشتری کرده و به بررسی دو انجیل از چهار انجیل می پردازد. چنانکه خواهید دید، هر دو کتاب بیشتر برای شنوندگان غیریهودی نوشته شده بود و واحد قبلی یک پایه ای برای مطالعۀ بقیۀ عهدجدید فراهم می کند. این در مطالعات گستردۀ U of N دو واحد است.

Module 2: Introduction to Inductive Bible Study Part 2

In this second module, the skills of inductive Bible study are further developed exploring two of the four Gospels.  As you will discover, both of these  books were written to predominantly Gentile audiences and with the previous module provide a foundation for study of the rest of the New Testament.

2 U of N Extension Studies Credits.

مرقس

Markدر این بخش با یک نوع ادبی جدید، یعنی انجیل آشنا می شوید و اینکه چگونه روش استقرایی مطالعۀ کتاب مقدس می تواند مطالعۀ انجیل را غنی سازد. شما با رابطۀ بین سه انجیل همنظر آشنا می شوید، که درک شما را از هر یک از این اناجیل افزایش خواهد داد. شما منحصر به فرد بودن انجیل مرقس و تأکیدهای او برای خوانندگان اولیه اش را بررسی خواهید کرد و در خواهید یافت که ارتباط آن با کلیسای امروز بسیار بجاست. 

Mark

In this unit you are introduced to a new genre, Gospel, and how the inductive approach to Bible study can enrich your Gospel study.  You are introduced to the relationship between all three Synoptic Gospels, which will enhance your understanding of each of these Gospels.  You will explore the uniqueness of Mark’s Gospel and the emphasis he had for his first readers, the relevance of which, you will discover, is so pertinent for the Church today. 

لوقا

انجیل لوقا یکی از دو کتابی است که توسط یک غیریهودی نوشته شده و یک مکمّل غنی برای دو انجیل قبلی است که شما مطالعه کرده اید. شما درخواهید یافت که لوقا چگونه داستان انجیل خود را به اهداف آشکار نشدۀ خدا در طول تاریخ مرتبط می کند و با این کار به رشد در مهارتهای خود در درک نحوۀ مطالعه و خواندن چنین انجیلی ادامه خواهید داد. شما خصوصیاتی را که این انجیل زیبا را منحصر به فرد می سازد، شناسایی خواهید کرد و دربارۀ مفاهیم کنونی آنها تفکر خواهید کرد.Luke

Luke

The Gospel of Luke, one of the two books written by a Gentile, is a rich complement to the previous Gospel you have studied. You will discover how Luke relates his Gospel story to the unfolding purposes of God throughout history, and in so doing you will continue to develop your skills in understanding how to read and study such a Gospel.  You will identify those features that make this beautiful Gospel unique, and reflect on the current implications of these.