واحد 1: معرفی مطالعۀ کتاب مقدس به روش استقرایی، بخش 1

ما در واحد اول، متحرّک مطالعۀ کتاب مقدس به روش استقرایی را بررسی می کنیم و سبکی را معرفی می کنیم که در طول اکثر این دوره های دارای گواهینامه استفاده خواهیم کرد. بعد از بررسی مطالعۀ کتاب مقدس به روش استقرایی و نحوۀ عملکرد آن، آنرا در سه نامۀ پولس بکار می بریم، دو نامه برای اشخاصی خاص نوشته شده و یکی از نامه ها که به عنوان نامۀ اول پولس در نظر گرفته می شود، به یک گروه از کلیساها در ایالت رومی غلاطیه نوشته شده است. در مطالعات گستردۀ U of N ، دو واحد است. 

دورۀ نمونه برای SBS آنلاین

واحد اول در دسترس شماست تا ببینید که دورۀ SBS آنلاین چیست و نحوۀ عملکرد آن چگونه است. این واحد شامل بخشهای پایه ای است که مطالعۀ کتاب مقدس به روش استقرایی را توضیح می دهد و یک روش قدم به قدم، با استفاده از نامه های پولس به فیلیمون، تیتوس و غلاطیان است. وقتی بر روی نام این دوره کلیک می کنید، باید گزینۀ "ورود به عنوان مهمان" را انتخاب کنید. بعضی از ویژگیهای مطالعه در حالت مهمان در دسترس نمی باشند. برای دسترسی به دورۀ نمونه در اینجا کلیک کنید.

Module 1: Introduction to Inductive Bible Study Part 1

In this first module we explore the dynamic inductive approach to Bible study, and introduce the method we will be using throughout most of these Certificate courses.  After exploring what inductive Bible study is and how it works it is then applied to three of Paul’s letters, two to individuals and one, considered Paul’s first letter, to a group of churches in the Roman Province of Galatia.  2 U of N Extension Studies Credits.

Demo Course for the Online SBS

This first module is available for you to check out what the Online SBS course look like and how it works.  This module includes some of the foundation units which explain what Inductive Bible Study is and a step by step approach using the letters of Paul to Philemon, Titus and Galatians.  When you click on the course name you should choose the ‘Log in as a Guest’ option.  Some of the study features are not available when in the Guest mode.  To access the demo course click here.

پایه های مطالعۀ کتاب مقدس به روش استقرایی:

در این واحد شما می آموزید که چگونه فرق بین روشهای مطالعۀ کتاب مقدس را تشخیص دهید و کتاب مقدس را به خوبی مطالعه کنید. شما درمی یابید که روش استقرایی برای مطالعۀ کتاب مقدس چیست و سه قدم مهم، مشاهده، تفسیر و کاربرد و چگونه هر یک از اینها با هم در ارتباطند. مهمترین ابزارهای بکار رفته برای مطالعۀ استقرایی نیز توضیح داده خواهد شد. این واحد یک واحد پایه ای برای همۀ مطالب بعدی است. زمانی را اختصاص داده و این درسهای را به خوبی یاد بگیرید.Basics

The Basics of Inductive Bible Study: 

In this unit you will learn how to distinguish between different approaches to the study of the Bible and how to read the Bible well.  You will understand what the inductive approach to Bible Study is and the three important steps, observation, interpretation and application, and how they each relate to each other.  The main tools used for inductive study will also be explained.  This unit is the foundation unit for all that follows.  Take time to learn these lessons well.

فیلیمون

Philemon در این واحد شما مطالعۀ کتاب مقدس به روش استقرایی را آغاز خواهید کرد. در مهارت مشاهده، تفسیر و کاربرد رشد خواهید کرد، چنانکه در واحد قبلی دربارۀ آن صحبت شد (پایه های مطالعۀ کتاب مقدس به روش استقرایی). با استفاده از این نامۀ کوتاه پولس به فیلیمون متوجه خواهید شد که چگونه پیشینه و وضعیت محیطی این نامه، این 25 آیۀ کوتاه را بازگشایی می کند و می توانید پیغام مرکزی این نامه را شناسایی کنید. سپس به کاربردهای پویای این پیغام برای خودتان به طور شخصی و جامعۀ معاصر خواهید پرداخت. 

Philemon

 In this unit you will begin to study the Bible using the inductive approach.  You will begin to develop the skills of observation, interpretation and application as discussed in the previous unit (The Basics of Inductive Bible Study).  Using this short letter of Paul to Philemon, you will understand how the background and circumstances surrounding the letter open up these 25 short verses and you will be able to identify the core message of the letter.  You will then consider the dynamic implications of this message for both yourself personally and for contemporary society.

تیتوس

Titusدر این بخش به رشد در مهارت مشاهده، تفسیر و کاربرد ادامه خواهید داد، مانند بخش قبلی. شما با استفاده از نامۀ پولس به همکارش تیتوس، به پیشینه و وضعیت محیط این نامه پی خواهید برد، نمودار مطالعۀ تیتوس را تکمیل کرده و به پیغام تغییر ناپذیر فیض شگفت انگیز خدا و در عین حال مسئولیت ایماندار برای رشد در شخصیت مسیحی توجه خواهید کرد. در بخش 2 با مزایای این کار آشنا خواهید شد و دستورالعملهای قدم به قدم برای چهار روش بکار رفته در دورۀ SBS به شما داده خواهد شد تا کشفیات خود را ثبت کنید.

Titus

In this unit you will continue to develop your skills of observation, interpretation and application, as in the previous unit.  Using the letter of Paul to his co-worker Titus, you will discover the background and circumstances surrounding this letter, complete a character study of Titus, and consider the unchanging message of God’s wonderful grace, yet the responsibility of the believer to grow in Christian character.  In Part 2 you will be introduced to the benefits and be given step by step instructions of the four ways used in this SBS course to record discoveries.

تیتوس

در این بخش به رشد دTitusر مهارت مشاهده، تفسیر و کاربرد ادامه خواهید داد، مانند بخش قبلی، اما در اینجا با ارزش و بکارگیری چهار روش بکار رفته در این دورۀ SBS برای ثبت کشفیات خود نیز آشنا خواهید شد.

Titus

In this unit you will continue to develop your skills of observation, interpretation and application, as in the previous unit but will also be introduced to the value and practice of the four ways used in this SBS course to record discoveries.

غلاطیان

Galatiansشما درحالیکه به رشد در مهارتهای مطالعۀ استقرایی ادامه می دهید، درمی یابد که کدام نامه می تواند اولین نامۀ پولس باشد. به مسائل پیشینه ای که مربوط به مطالب این نامه است، پی خواهید برد و خواهید دید که چگونه این موضوع، مفهوم و ارتباط این نامه را بازگشایی خواهد کرد. با گروهی از معلمان آشنا خواهید شد که غالباً آنها را در عهدجدید می بینیم و خواهید دید که آنها چه چالشی برای کلیسای تازه متولد شده بودند. در محیط "مذهبی" که شرایط بسیاری از کلیساهای امروز است، این فرصت را خواهید داشت که به کاربردهای اساسی این نامۀ کوتاه در مسیحیت معاصر پی ببرید.

Galatians

Continuing to develop your inductive study skills, you will explore what might be Paul’s first letter.  You will discover the background issues related to the writing of this letter and see how this opens up the meaning and relevance of this letter. You will be introduced to a group of teachers who we often meet in the New Testament, and see what a challenge they were to the infant church.  In the ‘religious’ environment of many church situations today, you will have the opportunity to discover the radical implications of this short letter to contemporary Christianity.