واحد 3: اعمال و تسالونیکیان

در این واحد، کتاب اعمال و دو نامه به کلیسا در شهر تسالونیکی را مطالعه خواهید کرد. کتاب اعمال، علاوه بر کشف عمل شگفت انگیز روح القدس در تولد کلیسا، یک پایۀ مهمی را برای تاریخ عهدجدید تنظیم خواهد کرد که پایه ای برای ادامۀ مطالعات شما در عهدجدید است. این دو نامه به تسالونیکیان، همچنان جزوی از نامه های اولیۀ پولس رسول هستند که به مسائل بابِ روز اشاره می کنند. 

این در مطالعات گستردۀ U of N دو واحد است.

Module 3:  Acts and Thessalonians

In this module you will study the book of Acts and the two letters to the church in the city of Thessalonica.  With Acts, as well as discovering the wonderful work of the Holy Spirit in the birth of the church, this study will lay an important foundation of New Testament history which is a foundation for your continued study of the New Testament.  The two letters to the Thessalonians are among the Apostle Paul's earlier letters yet, as you will discover, address very up-to-date issues.

2 U of N Extension Studies Credits.

اعمال

دکتر لوقا داستانش را در این کتاب ادامه می دهد، کتابی که نمی توان دربارۀ ارزش آن گزافه گویی کرد. علاوه بر دستیابی به ادراکی از کلیسای تازه متولد شده و تاریخ کلیسای اولیه، به تأکیدهای دقیقی Acts که توسط لوقا بکار رفته و او در کارش ارائه می کند نیز پی خواهید برد. شما با جغرافیای مربوطه برای ادامۀ مطالعات خود در نامه های عهدجدید آشنا خواهید شد و درخواهید یافت که این یک امر اساسی و پایه ای است. همچنین به سبکها و الگوهایی که توسط پیروان اولیۀ عیسی در اطاعت از مأموریت بزرگ عیسی در متی 28 بکار رفته، توجه خواهید کرد و بعد به مفاهیم آنها برای تکلیف مسیونری جهانی ما خواهید پرداخت.

Acts  

Dr. Luke continues his story in this book, the value of which cannot be overestimated.  Apart from gaining an understanding of the infant Church and early church history, you discover the careful emphasis employed by Luke which he presents in his work.  You become familiar with the pertinent geography for your continuing studies in the New Testament letters, which you will find are foundational.  You also consider the methods and models used by these early followers of Jesus as they obeyed the great Commission of Jesus in Matt 28, and then consider the implications of these for our universal missionary task.

اول و دوم تسالونیکیان

بازگشت ثانویThessalonians مسیح یک موضوع داغی برای ایمانداران قرن یکم بود، همانطور که برای بسیاری از افراد در زمان حال می باشد. در این دو نامه که برای نوایمانان در شهر تسالونیکی نوشته شده، درخواهید یافت که پولس چگونه به نگرانیهای آنها دربارۀ این موضوع حیاتی اشاره می کند و چقدر این موضوع به دنیای امروز مربوط است.

1 and 2 Thessalonians

The Second Coming of Christ was a hot topic for the first Century believers, just as it is for many today.  In these two letters, written to the young believers in the city of Thessalonica, you will discover how Paul addressed their concerns about this vital subject and how relevant this is for today.