واحد 4: قرنتیان و رومیان

پولس رسول یک "الهیدان عملی" نامیده شده، یعنی علاقۀ پولس به الهیات، به صورت مجازی یا انتزاعی نیست، بلکه در زندگی و نیازهای خوانندگانش بکار می رود. در هیچ کجا به اندازۀ نامه های پولس رسول به این دو کلیسا، این موضوع به وضوح دیده نمی شود. عدم جهان بینی و ارزشهای کتاب مقدسی، تعالیم دروغین و عدم اتحاد، بعضی از مسائل مورد اشارۀ این نامه ها هستند که همۀ آنها امروزه برای ما بسیار آشنا به نظر می رسند.

این در مطالعات گستردۀ U of N دو واحد است.

Module 4:  Corinthians and Romans

The Apostle Paul has been called a ‘task theologian’, meaning that Paul’s interest in theology is not abstract but applied to the life and needs of his readers.  Nowhere is this more evident than in the letters of the Apostle Paul to these two churches.  A lack of a Biblical world view and values, false teaching and disunity are some of the issues addressed by these letters, all of which sound very familiar to us today.

2 U of N Extension Studies Credits.

اول قرنتیان

چنین گفته اند که "اگرچه در قرنتس یک کلیسا وجود داشت، اما چیزهای زیادی از قرنتس نیز در کلیسا بود". این باعث افزایش تعداد نامه های این رسول به کلیسایی شد که او در این شهر بنا کرده بود. شما از طریق مطالعۀ استقرایی خود درخواهید یافت که این مسائل دقیقاً چیست و چگونه پولس "الهیدان عملی" به آنها اشاره کرد. شما به سرعت درخواهید یافت که چه تعدادی از این مسائل در کلیسای1 Corinthians امروز نیز وجود دارند، اگرچه ظاهر متفاوتی دارند.

1 Corinthians

1 CorinthiansIt has been said that "even as there was a church in Corinth, so there was too much of Corinth in the Church". This gave rise to a number of letters between the Apostle and the church of his planting in this City.  Through your inductive study you will discover exactly what these issues were and how Paul, the ‘task theologian’, addressed them.  You will quickly discover how many of the same issues are alive in the church today, even if in different clothes. 

دوم قرنتیان

در این بخش شما درخواهید یافت نامه ای که آن را دوم قرنتیان می نامیم، بخشی از یک سِری نامه ها بین این رسول و این کلیساست، و مسائلی جدّی بین آنها وجود داشته2 Corinthians است. شما این مسائل را شناسایی خواهید کرد و به روش ماهرانۀ این رسول در برخورد با آنها پی خواهید برد. هر یک از اینها مسائلی هستند که به راحتی می توانیم با آنها ارتباط برقرار کنیم و از نمونۀ پولس در این نامه درس بگیریم. 

2 Corinthians

In this unit you will discover that the letter we call 2 Corinthians is part of a series of letters between the Apostle and this church, and that there have been some serious issues between them. You will identify what these are, and discover the masterly way the Apostle deals with them. Each are issues we can easily relate to and so learn from Paul’s example in this letter.

رومیان

وقتی رومیان را مطالعه می کنید، باید به یاد داشته باشید که این شاهزادۀ نامه ها برای کاتبان نوشته نشده بود، بلکه برای ایمانداران عادی مثل شما نوشته شده بود. درحالیکه مهارتهاRomansی استقرایی خود را در این نامه بکار می برید، و شگفتی و غنای این انجیل را بررسی می کنید، درخواهید یافت که چرا این نامه بسیار سازمان یافته ارائه شده است، این به خاطر چالشهایی بود که ایمانداران رومی با آن مواجه می شدند؛ چالشهایی که هر نسلی از ایمانداران در هر فرهنگی با آنها مواجه می شوند.

Romans

As you study Romans it is important to remember that this prince of letters was not written to scholars, but to ordinary believers, like you.  As you apply your inductive skills to this letter and explore both the wonder and the fullness of the Gospel, you will see the reason it was presented so systematically was because of the challenges the Roman believers faced; challenges that are faced by every generation of believers in every culture.