واحد 5: زندان و نامه های بعدی پولس رسول

مرکزیت، برتری و فروتنی مسیح، در کنار کلمات صمیمانه به یکی از همکاران جوان پولس، صفحات این نامه ها را پُر می کند. ظاهراً سلول زندان، شگفتی پولس نسبت به عیسی و قدرت انجیل را کاهش نداد، و تعهد او نسبت به حفاظت از انجیل در برابر کسانیکه پیغام سپرده شده به او توسط عیسی در جادۀ دمشق را نابود می کردند، کاهش نداد. 

در مطالعات گستردۀ U of N دو واحد است.

Module 5: The Prison and Later Letters of the Apostle Paul

The centrality, supremacy and humility of Christ fill the pages of these letters, along with heartfelt words to one of Paul’s young co-workers. The prison cell did not seem to dampen Paul’s wonder of both Jesus and the power of the Gospel, nor his commitment to protect the Gospel from those that would corrupt the message entrusted to him by Jesus on the road to Damascus.

2 U of N Extension Studies Credits.

کولسیانColossians

برتری مسیح، صفحات این نامۀ زیبا و عملی را پُر می کند، و به خاطر خطایی که به کلیسا در این شهر کوچک کولُسی راه یافته بود، بر این موضوع تأکید شده است. درحالیکه مهارتهای مطالعۀ استقرایی کتاب مقدس را بکار می برید، متوجه خواهید شد که این موضوع چیست، چرا امروزه برای ما مهم است و این نامه چه ارتباطی با افسسیان دارد.

Colossians

The Supremacy of Christ fills the pages of this beautiful but practical letter, emphasized because of error creeping into the church in this small town of Colossae.  As you apply your inductive Bible study skills you will get an understanding of what this is, why it is important for us today, and how this letter relates to Ephesians.

افسسیان

چنین گفته اند که پیشگیری بهتر از درمان است. در این نامۀ چرخشی به کلیساهای گوناگون در آسیای صغیر (البته شامل افسس هم می شود)، دوباره از شگفتی انجیل، هویت شما در مسیح و نحوۀ آشکار شدن "کمال حکمت خدا" در کلیسایش هیجانزده خواهید شد. پس دعوت و خواندگی این است که "به شایستگی" این دعوت رفتار کنید. در این واحد فرصت دارید که دربارۀ Ephesiansگروههای کوچک مطالعۀ کتاب مقدس و نحوۀ رهبری یک جلسۀ مؤثر یاد بگیرید. این به شما فرصت خواهد داد که بعضی از آموخته های خود را در میان بگذارید.

Ephesians  

It is said that prevention is better than cure.  In this circular letter to various churches in Asia Minor (including of course Ephesus), you will be thrilled again with the wonder of the Gospel, your identity in Christ and how the ‘manifold wisdom of God’ is revealed in his Church.  The calling then is to ‘walk worthy’ of this calling.  In this unit, there is the opportunity for you to learn about small group Bible studies, and how to lead an effective one.  It will give you a chance to share some of what you are learning.

فیلیپیان

شما درخواهید یافت که پولس در فضای Philippians شادمانی، به مسائل گوناگون و مرتبطی در این نامه که یک جواهر است اشاره می کند، اما مرکز همه چیز، عیسی الگویی از قلب خدمتگذار و فروتن است.

Philippians

You will discover that in the atmosphere of rejoicing, Paul addresses a variety of relevant issues in this jewel of a letter, but central to all is Jesus the example of servant heartedness and humility.

اول و دوم تیموتائوس

مطالعۀ این دو نامه، شما را به پایان نامه نگاری پولس و پایان زندگی پولس می رساند، چنانکه در دوم تیموتائوس به نظر می رسد که پولس انتظار داشت به زودی شهید شود. در اول Timothysتیموتائوس به سؤال مهمی خواهید پرداخت که چگونه بدانیم کدام دستورالعمل در عهدجدید از لحاظ فرهنگی محدود است و کدامیک محدود به زمان خاصی نیست، و چگونه فرق بین آنها را تشخیص دهیم. وقتی پولس به پسر ایمانی خود در این نامه اشاره می کند، ماهیت شخصی این نامه ها شما را تحت تأثیر قرار داده و الهام بخش شما خواهد بود.

1 and 2 Timothy

The study of these two letters will bring you to the end of Paul’s correspondence and to the end of Paul’s life, as in 2 Timothy it seems Paul was expecting martyrdom soon.  In 1 Timothy, you will engage with the important question of how to identify which New Testament instructions are culturally bound and which are timeless, and how to know the difference.  As the Apostle addresses his son in the faith, the personal nature of these letters will impress and inspire you.