واحد 6: مطالب عهدجدید، در ابتدا برای یهودیان

بر اساس چیزی که به احتمال زیاد اولین یادداشتهای عهدجدید (یعقوب) است، کتابهایی را بررسی می کنیم که در متی، عبرانیان و یعقوب، در ابتدا برای یهودیان نوشته شده اند. یعقوب کتاب حکمت در عهدجدید است، درحالیکه عبرانیان نشان می دهد که چگونه عیسی "بسیار بهتر" از  آن چیزی است که ایمانداران یهودی رها کردند تا به مسیحای خود ایمان آورند، کسی که  انجیل متی اعلام می کند که تحقّق کلّ عهدعتیق است. 

در ادامۀ دروس  U of N دو واحد است.

Module 6:  New Testament Writings, Primarily to Jewish People

From what is most probably the first of the New Testament writings (James), we explore books written to primarily Jewish people in Matthew, Hebrews and James. James is the New Testament book of wisdom, while Hebrews shows how Jesus is 'so much better than' what the Jewish believers had left behind when placing their faith in their Messiah that the Gospel of Matthew proclaims is the fulfillment of all of the Old Testament.

2 U of N Extension Studies Credits.

یعقوب

شما درخواهید یافت که کتاب یعقوب، پاسخ عهدجدید به کتاب امثال در عهدعتیق است. بر اساس موضوعات مرتبط، ماهیت عملی این کتاب شما را به چالش کشیده و باعث شادمانی شما خواهد شد.James

James

You will discover that the book of James is the New Testament’s answer to the Old Testament’s book of Proverbs.  Based around pertinent themes, the practical nature of this book will challenge and delight you.

عبرانیان

شما مطابق آنچه که این Hebrewsاسم بیان می کند، درخواهید یافت که عبرانیان برای ایمانداران یهودی نوشته شده بود که تحت فشار بودند تا به مذهب و طریقهای قدیمی خود بازگردند. در این کتاب شما به درک تازه ای از اهمیت نظام مذهبی عهدعتیق در رابطه با عهدجدید دست خواهید یافت، و از بررسی نحوۀ برتری عیسی بر همۀ طریقهای قدیمی لذت خواهید برد.

Hebrews

As the name suggests, you will discover that Hebrews was written to Jewish believers who were under pressure to revert back to their old religion and ways.  In this book you will obtain fresh understanding of the significance of the Old Testament religious system in relationship to the New, and have the joy of exploring how Jesus is superior to all of the old ways.

متی

متی با شجره نامه در باب یک، پُلی بین عهدعتیق و جدید ایجاد می کند، جاییکه او هویت عیسی را به عنوان وارث قانونی تخت داوود پادشاه تأیید می کند. چنانکه متوجه خواهید شد،Matthew متی غالباً با اشاره به تحقّق نبوّتی به تأکید این امور بر خوانندگان یهودی خود ادامه می دهد. عیسی نه تنها به عنوان پادشاه قانونی، بلکه به عنوان خادم رنجدیده در اشعیا 53 نیز نمایان شده است. شما به شدت تحت تأثیر این انجیل زیبا قرار خواهید گرفت.

Matthew

Matthew forms a bridge between the Old and New Testament with the genealogies in the first chapter, where he affirms the identity of Jesus as the legitimate heir to the throne of King David.  As you will discover, Matthew continues this emphasis to his Jewish readers, often referring to prophetic fulfillment.  Jesus is shown to be not only the legitimate King, but also the suffering servant of Isaiah 53.  You will be greatly moved by this beautiful Gospel.