واحد 7: اول و دوم پطرس، یهودا و انجیل یوحنا

کتابهایی که در دو واحد بعدی مطالعه می‌کنید، به عنوان آخرین کتابهای مکتوب عهدجدید در نظر گرفته می شوند. در اول پطرس، این رسول تأیید می کند که یهود و غیریهود که به مسیح ایمان آورده اند، "ملت برگزیده و قوم مقدس" هستند. درحالیکه موقع خداحافظی در نامۀ دوم، او به همراه یهودا از مقدسین استدعا می کند که برای ایمان بجنگند. در آخرین انجیل مکتوب، با "شاگرد محبوب" ملاقات می کنیم که با عمق و بصیرت بسیار دربارۀ عیسی می نویسد: "تا ایمان آورید که عیسی همان مسیح، پسر خداست، و تا با این ایمان، در نام او حیات داشته باشید". (یوحنا 20: 31)

در مطالعات گستردۀ U of N دو واحد است.

Module 7:  1 and 2 Peter, Jude and John's Gospel

The books studied in these next two modules are considered to be some of the last of the New Testament books written.  In 1 Peter, the apostle affirms that both Jew and Gentile, who have placed their faith in Christ, are the "chosen nation, and holy people".  While in his second letter when he is giving his farewell address, along with Jude, he urges the saints to contend for the Faith.  In the last of the Gospels written, we meet the "Beloved Disciple" who writes about Jesus with such depth and insight, "so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name". (John 20:31)

2 U of N Extension Studies Credits.

اول پطرس

در این بخش و بخش بعدی نامه های پطرس، در مورد شاگردی بررسی خواهید کرد که غالباً او را در اناجیل می بینید. در نامۀ اول متوجه می‌شوید که او چگونه ایمانداران را در مناطق جغرافیایی گسترده مخاطب قرار می‌دهد و آنها را برای زندگی مطابق خواندگی‌شان به چالش می کشد و اینکه چگونه در این جفاها، عیسی الگوی آنهاست. 1 Peter

1 Peter

In this and the next unit you will be exploring the writings of the disciple you meet so often in the Gospels, Peter.  In this first letter, you will discover how he addresses believers over a wide geographic area, challenging them to a lifestyle worthy of their calling, and how Jesus is their example in the midst of persecution.

دوم پطرس و یهودا

این دو نامه با هم مطالعه می‌شوند، چون موضوعات مشابهی دارند. پطرس و یهودا، هر دو علیه تعالیم دروغینی می‌نویسند که به کلیسا راه یافته بود. شما در این بخش متوجه می‌شوید که این تعالیم چه بود و ما چگونه می‌توانیم از این چیزها در کلیسای امروز آگاه شویم.2 Peter Jude

2 Peter and Jude

These two letters are studies together because they contain similar subject matter.  Both Peter and Jude are writing against false teaching that was creeping into the Church.  In this unit you will discover what that teaching was, and how we too can be vigilant against such error in the church today.

انجیل یوحنا

کتابهای یوحنا، "شاگرد محبوب عیسی"، به عنوان آخرین کتابهای مکتوب عهدجدید در نظر گرفته می شوند. یوحنا در نامه‌های گوناگونش، به رشد بدعت ناستیکی در این زمانJohn اشاره می‌کند، به‌شدت از حقیقت دفاع می‌کند و اصلاحاتی را ایجاد می‌کند. با خواندنِ این انجیل زیبا متعجب می‌شوید که چقدر با دیگر اناجیل "هم‌نظر" متفاوت است، ولی یوحنا با دقت، عیسی، "من هستم"، لوگوس زنده را نشان می‌دهد!

Gospel of John

The books of John, "the disciple that Jesus loved", are considered to be some of the last of the New Testament books written.  As the heresy of Gnosticism was growing at this time, so John addresses this in his various writings, making both a strong defense of the truth, and bringing correction.  As you study this beautiful gospel, you will be struck how different it is to the other ‘synoptic’ Gospels, yet how carefully John presents Jesus, the "I AM", the living Logos!