واحد 8: نامه‌های دیگری از یوحنا "رسول محبوب"

ما در این واحد آخر عهدجدید، با بقیۀ نامه‌های یوحنای رسول به پایان می‌رسانیم. بدعت ناستیکی (عرفانی) که در این زمان تازه متولد شده و یوحنا به آن اشاره می‌کند، دفاعیۀ قدرتمندی از حقیقت است و اصلاحاتی را ایجاد می‌کند. کتاب آخر مکاشفه، مکاشفۀ عیسی مسیح است تا به کلیسای جفادیده امید بخشد. 

 در مطالعات گستردۀ U of N دو واحد است.

Module 8:  More Writings of the 'Beloved Apostle' John

In this last of the New Testament modules, we conclude with the rest of the Apostle John's writings.  With the heresy of Gnosticism in its infancy at this time, John addresses this, making both a strong defense of the truth, and bringing correction. The final book of Revelation is a revelation of Jesus Christ, to bring hope to a suffering church.

2 U of N Extension Studies Credits.

اول یوحنا، موعظه و تعلیم

یوحنا در اولین نامه‌هایش سه آزمون را به کلیسا ارائه کرده که بدانند چگونه در حقیقت بمانند. شما متوجه خواهید شد که چرا نوشتن این آزمون‌ها توسط او ضروری بود. بعلاوه، در این واحد می‌توانید 1 Johnمهارت‌ موعظه و تعلیم را کشف و بررسی کنید. یک تکلیف دیگر برای شما این است که پیغامی را مطابق مطالعات‌تان از این کتاب تهیه و ارائه کنید. این فرصت شگفت‌انگیزی برای ارائۀ بعضی از آموخته‌های‌تان است.

1 John, Preaching and Teaching

In the first of John’s letters, John presented three tests for the church so they understood how to remain in the truth.  You will discover why it was necessary for him to write about such tests. In addition, in this unit there is the opportunity to explore the skills of preaching and teaching.  An alternative assignment is for you to prepare and deliver a message based on your studies of this book.  A wonderful opportunity for you to give away some of the things you have learnt.

دوم و سوم یوحنا

چنانکه مشاهده خواهید کرد، هر دو نامه به معلمان سیّار اشاره می‌کنند، معلمان حقیقی و دروغین. امروزه، ما هم مانند قرن یکم با آن آشنا هستیم. درحالِ بازگشایی مطالب کوچک‌ترین کتاب‌های کتاب‌مقدس مشاهده خواهید کرد که چقدر این دو نامه به کلیسای امروز مربوط است.2 3 John

2 and 3 John

As you will find out, both of the letters are addressing travelling teachers, both true and false.  This is something we are familiar with today, just as in the First Century.  As you unpack these, the smallest of Bible books, you will see how relevant they both are for the Church today.

مکاشفه

با رسیدگی به کتاب آخر عهدجدید، وارد پرمناظره‌ترین (گاهی‌اوقات به‌درستی درک نشده) کتاب در کتاب‌مقدس می‌شوید. در این واحد، چهار دیدگاه اصلی تفسیر کلی کتاب‌مقدس و مفاهیمWorship مربوط به نحوۀ تفسیر هر باب را بررسی خواهید کرد. همچنین پیشینۀ تاریخی مربوط به زمان نگارش آن را از نظر یوحنا و امپراطوری روم درک خواهید کرد. همچنین از دیدگاه‌های گوناگون دربارۀ سلطنت هزار ساله بر اساس بخش‌های گوناگون بدن مسیح در دنیای امروز آگاه خواهید شد و در نظر خواهید گرفت که کاربرد صحیحِ این کتاب چیست.

Revelation

As you come to this final book of the New Testament, you step into the most debated (and at times misunderstood) book in the Bible.  In this unit you will explore the four main views of the overall interpretation of Revelation and the implications for how each chapter is interpreted.  You will also understand the historical background relevant at the time of writing, both for John and the Roman Empire.  You will also be made aware of the various views on the Millennium as understood in the various parts of the Body of Christ today, and consider what sound application might look like for this book.